Show Sidebar

ዘድሊ ጥንቃቐ!!

እንታይነቶም ዘይተረጋገፁን ጠንቂ ጥዕና ክኾኑ ዝኽእሉን ኣልኮላዊ መስተታት ብበዝሒ ናብ ዕዳጋ ትግራይ ይኣትዉ ስለዘለዉ ሕብረተሰብ ግቡእ ጥንቃቐ ንክገብር በዓል መዚ ቁፅፅር ምግቢ፣መድሓኒትን ትካላት ጥዕናን ትግራይ ኣተሓሳሲቡ።

ብረቡዕ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብኽልተ ኣይሱዚ ዝዓይነተን ዝተፅዓነን ዝተዛብዐ ሓበሬታታት ዝተለጠፈሉን ዝተፈላለየ ኣልኮላዊ መስተታት ኣብ ቁፅፅር ከምዝወዓለ ዝሓበሩ ሓላፊ በዓል መዚ ቁፅፅር ምግቢ፣ መድሓኒትን ትካላት ጥዕናን ትግራይ ኣይተ ጠዓመ ዓረዶም ሕብረተሰብ ዘድሊ ጥንቃቐ ንኽገብር ሓቢሮም ኣለዉ።

እቶም ኣብ ቁፅፅር ዝወዓሉ ዘይሕጋዊ ኣልኮላዊ መስተታት ዝፈረይሉ እዋን ይኹን ግልጋሎቶም ዘብቀዐሉ ነንበይኑን ዝተዛብዐን ምዃኑ ዝሓበሩ ኣይተ ጠዓመ ካልኦት እዉን ብበዝሒ ኣብ ዕዳጋ ዝወዓሉ ክህልዉ ከምዝኽእሉ ብምግንዛብ ልዑል ጥንቃቐ የድሊ ኢሎም።

እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዘይሕጋዊ ሕርዲ እዉን ቀንዲ ጠንቂ ጥዕና ምዃኑ ዝሓበሩ ኣይተ ጠዓመ ኩሉ ሕ/ሰብ ኣብ ሕጋውን ጥዕንኡ ዝተሓለወን መሕረዲ ክጥቀም ከምዝግባእ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም።
ቴሌግራም➱ ሊንክ

https://t.me/Oscarpromotion
https://t.me/Oscarpromotion

Leave a Comment

en_USEnglish